top of page

Förvaltningsledning

Styrkedjan har kommit in som en ryggrad i de flesta förvaltningar idag. Men frågan är hur använder ni den? Är styrkedjan den självklara stommen i ert ledningssystem och hur använder ni den i ert beslutsfattande? Hur gör ni för att säkra målgemenskap i hela organisationen och har ni en klarhet i uppdragen hos styrkedjans operativa funktioner och förvaltningens stödfunktioner?

"Tillitsbaserat ledarskap" för förvaltningsledningen är utvecklat för att ni ska kunna bygga upp ett ledningssystem som vitaliserar hela er organisation. När det saknas ett systemtänkande slåss individuella halvsanningar mot varandra, ingen vinner och

skolan är förlorare varje gång! 

Ett nytt sätt att leda en förvaltning

Tillitsbaserat ledarskap tar systemtänkandet till praktisk implementering. Ni har säkert redan läst, tänkt och pratat om systemteori. Men det är inte implementerat förrän beslut i förvaltningsledningen både baseras på det som sker i klassrummen och påverkar det som sker i klassrummen. Tillitsbaserat ledarskap blir för många ett helt nytt sätt att driva en skolförvaltning, ett roligt och meningsfullt sätt som gynnar eleverna. Med ett implementerat systemtänkande kommer ni kunna synliggöra och förklara exakt hur er organisation fungerar, hur allt hänger ihop, hur förändringar på ett ställe påverkar ett annat och hur ni steg för steg kan bygga upp kapaciteten i verksamheten för att prestera de resultat ni vill.

Varken "top down" eller "bottom up"...

eller både och, eller inte alls?

Skolutveckling är på väg från att ha drivits av eldsjälar till att baseras på systemutveckling. Det ändrar logiken för hur verksamheten styrs och leds.

Tillitsbaserat ledarskap är ett helt system utvecklat under lång tid för att integrera elevers lärande och utveckling, genom styrkedjans alla skikt, med förvaltningens beslutsfattning.

Jag har specialiserat mig på att få resultaten från forskningen om skolledning att hända i praktiken. När vi arbetar tillsammans kommer ni få syn på om och i så fall var Er verksamhet tappar kraft, samt vad och hur Ni kan göra för att vitalisera Er verksamhet. Garanterat! 

Christer Westlund

Från forskning till praktik

Vilken ledningskapacitet har ni?

Låt oss arbeta tillsammans under en dag för att utforska och kapacitetstesta er verksamhet! Jag har designat ett program för att synliggöra ledarskapet i er organisation. Ni kommer att få ta del av några av de principer, strukturer och strategier som finns i utvecklingsprogrammet Tillitsbaserat ledarskap. Utifrån denna dag kommer ni att veta var er verksamhet "läcker" kraft och vilka steg ni kan ta för att stärka er organisation.

Jag är nyfiken på din organisation! Hör av dig!
bottom of page