En skola för eldsjälar

Skolutveckling för eldsjälar

Me University Utveckling brinner för barn. Alla barn. Allas barn. Vi ägnar vår tid åt förbättringsarbete i skolor som främjar barns livschanser. Vi kallar det skolutveckling för eldsjälar.

 

Me University Utveckling representerar nya sätt att strukturera lärandet i skolan. I grunden handlar det om en förändring där planeringsstrategin växlar från tid som primär planeringsvariabel till barns lärandeperspektiv och faktiska engagemang som utgångspunkt för hela skolans arbete. I den ”traditionella” skolan utgör lektioner, klasser, läroböcker, läxor, klassrum, scheman, prov, osv. viktiga komponenter för att skolan ska fungera organisatoriskt. Problemet är att hela denna organisation bygger på att alla elever i princip behöver göra samma sak, lika länge, vid samma tidpunkt och på ungefär samma sätt. Det är en bild av skolan många känner igen och därför förväntar sig att skolan ska representera. Men historiskt sett har denna struktur skapats för att fostra plikttrogna, lydiga medborgare som efter fullgjord skoltid ska sorteras in i industrisamhällets hierarkiska strukturer enligt devisen ”rätt man på rätt plats”. Strukturen är inte skapad för att…

”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem./… /få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” (LGR11)

 

2000-talets barn har förståeligt nog svårt att fungera inom skolans traditionella ramar. Det syns på mätningar som belyser elevernas resultat och i undersökningar om trivsel, hälsa och upplevelser av stress. Ett mer ”modernt” synsätt på undervisning innebär ofta att skolorna behöver förändrar sitt strategiska arbete och erbjuda begripliga, hanterbara och meningsfulla lärprocesser – ur det enskilda barnens perspektiv. Organisationen, strukturen och processerna behöver justeras för att skolan ska kunna erbjuda barn den delaktighet och det reella inflytande i den utsträckning som skolan har i uppdrag att erbjuda enligt nya läroplanen. Många pedagoger upplever omställningen från att mäta minuter och lektioner till att planera för individuella lärprocesser som stor.

 

Me University Utvecklings uppgift är att stödja denna omställning och bidra med tydlighet kring pedagogiska och organisatoriska komponenter i de nya system som växer fram. Målet med vårt arbete är att det engagemang barn bär med sig in i skolan vid 6-7 års ålder växer för varje dag barnet vistas i skolan.

”The purpose of education is for me to become me”
Peter Senge
Me University Utveckling AB, Forshälla Sund 670, 451 91 Uddevalla, info@meuniversity.com